KOSZTY

Wynagrodzenie notariusza pobierane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 272). Od wynagrodzenia notariusza naliczany jest podatek od towarów i usług w oparciu o art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 41 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106).

Jeżeli z czynnością notarialną związany jest obowiązek zapłaty podatku lub opłaty sądowej, Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia neleżnego podatku i opłaty sądowej.

Notariusz oblicza podatki w oparciu o:

  • ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09 września 2000 r. (t.j. z 12.07.2019 r., Dz.U z 2019 r. poz. 1519),
  • ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. z 30.08.2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.)

natomiast opłaty sądowe w oparciu o:

  • ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, (t.j. 04.04.2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 785).

Płatności podatków i opłat związanych z dokonywaną w kancelarii czynnością dokonuje się po podpisaniu aktu notarialnego gotówką. Istnieje możliwość przelania ogółu opłat i podatków przed dokonaniem czynności notarialnej, po wcześniejszym ustaleniu ich wysokości, na wskazane konto bankowe notariusza.

Konto właściwe do rozliczeń bezgotówkowych:

27 1750 0012 0000 0000 2614 1214

 

Konto właściwe dla depozytów:

49 1750 0012 0000 0000 2614 1303